Graphics Seminar
Spring 2024
Thursdays 4:00 - 5:00 pm in PETR 414
Date Presenter Title
Feb 8 DEMO
Feb 15 Jingdong Zhang Tetra-NeRF: Representing Neural Radiance Fields Using Tetrahedra
Feb 22 Tolga Yildiz Reach For the Spheres: Tangency-Aware Surface Reconstruction of SDFs
Feb 29 Ziyan Xiong
Mar 7 DEMO
Mar 14 Spring Break
Mar 21 Anshul Mendiratta
Mar 28 Zhuowen Shen
Apr 4 DEMO
Apr 11 Zhengming Yu
Apr 18 Yongqing Liang
Apr 25 Avinash Paliwal